دمای مرکز خورشید بین ۱۰ ۰ تا ۰ ۵/۲۲ میلیون فارنهایت دمای سطح آن حدود ۹۰۰/۹ فارنهایت ( ۵۰۰/۵ سانتیگراد و دمای جو خارجی خورشید ( که در حین کسوف قابل مشاهده است ) بین ۵/۱ تا ۲ میلیون فارنهایت …

دمای مرکز خورشید بین ۱۰ ۰ تا ۰ ۵/۲۲ میلیون فارنهایت دمای سطح آن حدود ۹۰۰/۹ فارنهایت ( ۵۰۰/۵ سانتیگراد و دمای جو خارجی خورشید ( که در حین کسوف قابل مشاهده است ) بین ۵/۱ تا ۲ میلیون فارنهایت است در مرکز لکه های بزرگ خورشیدی مقدار گرما به ۷۳۰۰ فارنهایت ( ۴۰۰۰ سانتی گراد ) می رسد دمای خورشید به واسطه انرژی گسیل شده از آن (نور و گرما ) تعیین می شود .


ملیکا

منبع:افتاب